Regulamin serwisu BCM

Regulamin serwisu jest jawny i dostepny na każdej podstronie produktu w formie linku, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.

Uwaga ze względu na rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z Covid-19, wszystkie przesyłki, które będą wysyłane do naszego biura będą przechodzić 48 godzinną kwarantannę.
W związku z tym mogą nastąpić opóźnienia w serwisie niektórych sprzętów.

I. Definicje/Pojęcia

II. Zgłoszenie serwisowe

III. Wysyłka sprzętu

IV. Odbiór sprzętu

V. Czas naprawy

VI. Gwarancja

VII. Odpowiedzialność klienta

VIII. Ceny i dodatkowe opłaty

IX. Ogólne

 

I. Definicje

1. SERWIS – BCM Piotr Pryjda, ul. Cieszyńska 362, Bielsko-Biała

2. KLIENT – firma zgłaszająca sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy.

3. FORMULARZ PRZYJĘCIA –Dokument zawiera informacje konieczne do identyfikacji sprzętu ( producent, typ, model, numer seryjny) opis stanu technicznego oraz usterki.

4. SPEDYTOR – firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.

5. KURIER – pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

 

II. Zgłoszenie serwisowe

1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać:

wysyłając sprzęt po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez stronę internetową serwisu
wysyłając sprzęt po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym warunków oraz wypełnieniu zgłoszenia online
sprzęt wysłany do serwisu bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie przyjęty na serwis i zostanie odesłany zwrotnie na koszt przesyłającego.


III. Wysyłka sprzętu

1. Sprzęt należy wysyłać na adres biura

2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu zawsze ponosi klient. Prosimy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć sprzęt przed wysyłką. W szczególności proszę zapakować materiały eksploatacyjne (rolki etykiet i taśmy) osobno

3. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 100 zł netto, które poniesie klient. Sprzęt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu (w szczególności dotyczy to głowic oraz pudełek drukarek kart), wysyłka w opakowaniach zastępczych może opóźnić lub uniemożliwić serwis w niektórych przypadkach.

4. Wysyłany sprzęt powinien być pozbawiony akcesoriów takich jak: baterie, rysiki, paski, futerały, zaczepy i uchwyty, rolek etykiet, taśm które nie są konieczne do przeprowadzenia diagnozy sprzętu. Małe luźne przedmioty mogą zostać nieumyślnie zagubione podczas działań serwisowych i serwis nie dostarcza akcesoriów zamiennych. W przypadku gdy wysyłane akcesoria muszą zostać dołączone do przesyłki, koniecznie należy wyszczególnić te pozycje w polu komentarza do zgłoszenia RMA

 

IV. Obiór sprzętu

1. Wysyłamy sprzęt do klienta zawsze na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.

2. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy:

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół oraz poinformować o tym fakcie serwis

 

V. Czas naprawy

1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu. Czas naprawy gwarancyjnej zależy od danego producenta.

2. Czas naprawy płatnej zwykle wynosi 5 do 15 dni roboczych.

3. Serwis nie wydaje uszkodzonych części

4. Po upływie 1 miesiąca od momentu zawiadomienia klienta o kosztach naprawy a niepodjęciu przez niego żadnej decyzji w wcześniej wymienionym terminie serwis, będzie naliczał opłatę za magazynowanie sprzętu w wysokości 100 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc. W przypadku pozostawienia urządzenia w serwisie na okres powyżej 3 miesięcy, automatyczne przechodzi ono na własność serwisu.

 

VI. Gwarancja

1. Sprzęt należy dostarczyć do naszego biura, miniumum 10 dni przed upływem gwarancji. Klient ponosi koszty wysyłki do serwisu natomiast koszty wysyłki do klienta pokrywa serwis.

2. Na wykonane naprawy w tym wymienione odpłatnie części serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 2 miesięcy od daty dokonania świadczenia, chyba że w wycenie został wyraźnie zaznaczony dłuższy lub ktrótszy okres gwarancji.

3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione podczas naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.

4. Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie urządzenia, usług
uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania
przypadków losowych (powódź, pożar, przepięcie)
części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
uszkodzeń które powstały podczas transportu do klienta firmą kurierską
przedmioty zakupione w BCM i naprawiane przez serwis nie podlegają rękojmi

5. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich może stosować zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

7. Posiadanie gwarancji na sprzęt nie zwalnia użytkownika z dbania o urządzenie. Wysłanie do serwisu sprzętu ubrudzonego, zalanego lub poklejonego jest równoznaczne z tym, że klient zgadza się na płatne czyszczenie/konserwacje urządzenia.

8. Gwarancja nie jest równoznaczna z pełną ochroną sprzętu przez cały okres jej trwania. W pewnych i potwierdzonych przypadkach gwarancja może nie zostać uznana. Klient akceptujący regulamin ma świadomość, że zawsze istnieje ryzyko nie uznania gwarancji przez producenta i naliczenia dodatkowych opłat związanych z diagnozą i naprawą usterki. Koszty te ponosi każdorazowo zgłaszający sprzęt do naprawy. Koszty te są płatne z góry. 

VII. Odpowiedzialność Klienta

1.Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.

2.Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie przekazanych ze sprzętem do naprawy.

3. Przed wysyłką do serwisu klient powinien zabezpieczyć swoje dane na urządzeniu poprzez wykonanie kopii zapasowej kluczowych plików

3.Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

4.Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

5.Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

6. Ważność zgłoszenia serwisowego wynosi 5 dni roboczych od wypełnienia zgłoszenia do odebrania przesyłki przez serwis. Przekroczenie tego terminu może skutkować odesłaniem sprzętu bez podjęcia napraw na koszt nadawcy.

VIII. Ceny i dodatkowe opłaty

1.Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

2.Wszystkie ceny podawane przez serwis są cenami NETTO.

3. W skrajnych przypadkach serwis może naliczyć opłaty (zwykle 100-250zł netto) które pokrywają dodatkowy czas spędzony przez serwisantów podczas diagnozy urządzenia. Koszty te pokrywają precyzyjne prace dotyczące napraw płyt głównych przesłanych urządzeń (czyszczenie styków, regeneracja ścieżek, lutowanie połączeń) oraz wgrywanie czystych wersji systemu operacyjnego (w przypadku terminali). Prace te są niezbędne by dokonać precyzyjnej wyceny uszkodzonych komponentów.

 

IX. Ogólne

1.Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem serwisu. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

 

X. Cennik usług podstawowych (wszystkie ceny podane to kwoty jednostkowe NETTO)

1.Drukarki biurkowe

wymiana głowicy lub wałka 80zł
czyszczenie głowicy 110zł
przegląd i konserwacja 180zł

2.Drukarki półprzemysłowe

wymiana głowicy lub wałka 90zł
czyszczenie głowicy 120zł
przegląd i konserwacja 210zł


3.Drukarki przemysłowe

wymiana głowicy lub wałka 110zł
czyszczenie głowicy 140zł
przegląd i konserwacja 240zł

Dotyczy wszystkich drukarek etykiet: aktualizacja firmware 120zł

4. Drukarki kart

przegląd i konserwacja 150zł

5. Terminale

programowanie prefixów i suffixów 80zł
reinstalacja oprogramowania 150zł
aktualizacja systemu Android 140zł
wgrywanie aplikacji i bibliotek 110zł
przegląd i konserwacja 180-230zł

6. Czytniki kodów kreskowych

programowanie prefixów i suffixów 80zł
zaawansowane programowanie skryptów 150zł
aktualizacja firmware 110zł
przegląd i konserwacja 120-150zł

UWAGA: Sprzęt wysyłany do serwisu płatnego jest zawsze diagnozowany jednostkowo. Każde wysłane urządzenie jest diagnozowane osobno. Przykładowo jeżeli wysyłamy do serwisu czytnik bezprzewodowy, przedstawimy osobno wycenę diagnozy czytnika i bazy.