REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE

Poniższym terminom nadano w Regulaminie następujące znaczenie:

 1. Dane kontaktowe Sprzedającego Piotr Pryjda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BCM PIOTR PRYJDA, ul. Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, Polska, e-mail: [email protected], tel.: 33 812 30 79.

 2. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679”.

 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 7. Funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

 8. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 9. Integracja - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

 10. Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

 11. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa będą świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta będzie Umowa sprzedaży.

 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 13. Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest także Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 15. Konto Klienta - oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną Nazwą i Hasłem podanym przez Klienta. Inaczej jest to panel w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

 16. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 17. Kupujący – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa- osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;

 18. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym.

 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jeśli nabyła towar i w ten sposób zawarła umowę ze Sprzedającym w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, ale w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego w szczególności wynikającego z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

 20. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 21. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 22. Rejestracja - oznacza czynność wykonywaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

 23. Serwis Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem [jak zdefiniowano w „Regulaminie dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24” dostępnym pod adresem strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin]. Wszelkie uwagi i reklamacje w zakresie płatności przy użyciu tego kanału płatności prosimy kierować pod telefony i adresy wskazane w ww. regulaminie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 24. Sprzedający/BCM/Sprzedawca - oznacza Piotra Pryjdę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BCM PIOTR PRYJDA, ul. Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 5471750625, tel. 33 812 30 79, adres e-mail: [email protected].

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bcmarket.pl, m.in. za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 2. Strona internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem www.bcmarket.pl.

 3. Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

 4. Towary - oznaczają produkty przedstawione przez Sprzedawcę za pomocą witryny www.bcmarket.pl, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 5. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

 6. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 7. Trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

 8. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 1. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.).

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin [dalej jako „Regulamin”] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.bcmarket.pl, zasady na jakich prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bcmarket.pl [dalej jako „Sklep internetowy”], składania zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym, zasady dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Wszelkie informacje na temat Towarów oferowanych w sprzedaży przez Sprzedającego zamieszczone są na stronie internetowej www.bcmarket.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z Towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju Towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.

 5. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży Towarów, które oferuje Sprzedający i wyłącza zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej wyraźnie postanowiły inaczej.

 6. Towary ze Sklepu internetowego sprzedawane są na rzecz Kupujących, za pomocą witryny www.bcmarket.pl, przy pomocy poczty elektronicznej, usługi komunikatorów internetowych oraz telefonu.

 7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być dokonywane jedynie przez Kupującego lub osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego.

 8. BCM zastrzega, że zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru dostarczanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

 9. W celu realizacji zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 10. Kupujący przed zakupem w Sklepie internetowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. Sprzedający zapewnia Klientom następujące sposoby porozumiewania się:

 1. za pośrednictwem telefonu, pod numerem: 33 812 30 79;

 2. za pośrednictwem wiadomości mailowej, kierowanej na adres: [email protected];

 3. za pośrednictwem usługi komunikatorów internetowych, dostępnych na Stronie internetowej Sklepu;

 4. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłek kurierskich, kierowanych na adres: Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, Polska.

 1. Kupujący ma możliwość kontaktu w związku z realizacją zamówień w Sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu usługi komunikatorów internetowych, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 2. Składanie przez Klientów reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy może odbywać się:

 1. za pośrednictwem wiadomości mailowej, kierowanej na adres: [email protected];

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłek kurierskich, kierowanych na adres: Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, Polska;

 3. osobiście, pod adresem Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, Polska.

 1. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.].

 2. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

 1. Chat;

 2. Prowadzenie Konta Klienta.

 1. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedającego jest umożliwienie złożenia zamówienia na zakup Towarów oraz umożliwienie korzystania ze Strony internetowej Sprzedającego.

 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony Sprzedawcy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 5. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.

 6. Usługa chatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Sprzedawcę. Rezygnacja z usługi chatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Usługodawcę.

 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Klienta w sytuacji nie przestrzegania przez Klienta zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do składania zamówień na zakup Towarów.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 6. Klient, który dokonał Rejestracji może w każdym czasie dokonać usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 1. PRZEDMIOT I ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary zaprezentowane na stronie www Sklepu internetowego.

 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem witryny www.bcmarket.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. W przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem witryny www na stronie internetowej dodanie towaru do „Koszyka” oraz potwierdzenie zakupu za pomocą przycisku „Potwierdź zakup” jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny www Sklepu internetowego wiąże Sprzedawcę w momencie skierowania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wiadomości elektronicznej na podany przez Kupującego e-mail, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy, zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 4. W przypadku kontaktu Kupującego za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu usługi komunikatorów internetowych lub e-maila, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej ofertę, zawierającą informacje o towarach podlegających zamówieniu oraz ich cenie wraz z podaniem kosztów dostawy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia oferty Sprzedawcy.

 5. Faktura sprzedaży jest wysyłana drogą mailową - na adres podany podczas składania zamówienia. Składając zamówienie, Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą mailową.

 1. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. W Sklepie internetowym zostaje zamieszczona cena brutto i cena netto danego Towaru i jest ona wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena brutto nie obejmuje kosztu dostawy Towaru.

 2. Informacje odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku ze złożonym zamówieniem, będą przedstawione przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia, przy czym dostawa przesyłek o wadze powyżej 30 kg i/lub wielkogabarytowych ustalana jest indywidualnie. Powyższe dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych na terytorium kraju.

 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata);

b. elektronicznie za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 (przedpłata);

c. płatność za pobraniem;

d. gotówką przy odbiorze osobistym.

 1. Dokonując przedpłaty przelewem bankowym, należność za zamówienia należy uregulować na konto: ING Bank Śląski S.A. 12 1050 1070 1000 0091 3713 0721. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Kupującego.

 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 do zamówienia mogą zostać dodane koszty dokonania transakcji w wysokości podanej w trakcie realizacji zamówienia, jako koszt realizacji transakcji. Opłata ta dodana będzie do łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami dostawy.

 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Kupujący ma obowiązek dokonania w tym czasie płatności za złożone zamówienie- w formie przedpłaty lub osobiście gotówką. Po upływie tego terminu, jeśli przez ponad 5 dni roboczych Kupujący nie zapłaci za zamówienie lub Sprzedający nie będzie mógł się skontaktować z Kupującym, żeby zrealizować zamówienie – Sprzedający może anulować zamówienie (umowne prawo odstąpienia, zgodnie z art. 492 Kodeksu cywilnego).

 4. Produkty zamawiane w Sklepie internetowym dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą firm kurierskich, zgodnie z obowiązującymi cenami w dniu złożenia zamówienia. Każdy inny sposób zamówienia wymaga każdorazowo ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 5. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 8 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 6. Sprzedawca do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT.

 7. W zakresie sprzedaży Towarów na rzecz Kupującego będącego Przedsiębiorcą, z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący, o którym mowa w niniejszym ustępie po otrzymaniu Towaru jest zobowiązany sprawdzić jego stan w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki zawierającej zamówione Towary w trakcie jej transportu, Kupujący, będący Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od firmy kurierskiej, będącej przewoźnikiem. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest do spisania wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej protokołu stwierdzającego uszkodzenie, zniszczenie lub jakiekolwiek braki ilościowe lub jakościowe widoczne w momencie odbioru przesyłki, pod rygorem utraty jakichkolwiek uprawnień w stosunku do Sprzedającego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, w przypadku:

 1. uporczywe nieregulowania (ponad dwukrotne) przez Kupującego płatności wynikających z poprzednich zamówień w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu;

 2. niemożności zrealizowania całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności braków na magazynie lub niemożności uzyskania Towaru od producenta w odpowiednim terminie;

 3. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych wątpliwości co do przebiegu zamówienia po stronie Kupującego.

Sprzedający odstępuje od umowy sprzedaży poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu, przekazanego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, który Kupujący użył do kontaktu ze Sprzedającym.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W OBROCIE POMIĘDZY KONSUMENTAMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

 3. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 4. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 5. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Towarem oraz dowodem zakupu:

 1. poprzez wysyłkę Towaru na adres Sprzedawcy;

 2. poprzez osobiste dostarczenie Towaru pod adres Sprzedawcy.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe:

 • imię nazwisko,

 • dane kontaktowe w postaci e-mail i numeru telefonu,

 • wskazanie przyczyny reklamacji,

 • treść żądania.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W OBROCIE POMIĘDZY KONSUMENTAMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub

 2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.

 2. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży:

 1. Sprzedający nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedającego, z wyjątkiem treści, które:

 1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

 3. zostały połączone przez Sprzedającego z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

 4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

 2. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 3. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

 4. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży, pozostają w szczególności jej:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową sprzedaży, musi:

 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 2. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 1. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:

 1. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły lub

 2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 1. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 9 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 7 lub 8, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 7 lub 8 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.

 2. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 4. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 5. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 13, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.

 6. Domniemania określone w ust. 13 i 14 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;

 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 1. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

 2. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

 3. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;

 3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;

 4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. IX ust. 17 i 18 Regulaminu;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.

21. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.

22. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczaniu Sprzedawcy lub wytwarzaniu przez Konsumenta innych treści.

23. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

24. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
   
25. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 
26. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

27. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
   
28. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. IX ust. 27 Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w pkt. IX ust. 27 Regulaminu. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia pkt IX ust.23-27 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.

29. Ilekroć w pkt IX ust. 1-28 Regulaminu mowa jest o Umowie sprzedaży, należy przez to rozumieć umowę o dostarczanie Treści cyfrowej.

 1. REKLAMACJE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca w przypadku sprzedaży Towarów ze Sklepu internetowego w obrocie z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w tym wyłącza odpowiedzialność za wady ukryte tych Towarów.

 2. Sprzedawca, przy transakcjach z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego straty - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Wszelkie spory w zakresie transakcji Sprzedającego z Kupującymi, będącymi Przedsiębiorcami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według miejsca prowadzenia działalności Sprzedającego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (tj. z Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Konsumentem jest także Przedsiębiorca na prawach Konsumenta.

 2. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

 5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 6. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został udostępniony na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 10. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Konsument nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Konsumenta wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Konsument wskazał taki rachunek). Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedający wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie – na żądanie Sprzedającego - wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony).

 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. gdy przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 7. w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;

 8. o dostarczanie treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na Trwałym nośniku.

 1. GWARANCJA

 1. Sprzedający informuję Kupujących o przysługującej im gwarancji udzielonej przez producenta Towaru lub dystrybutora, jeżeli taka gwarancja została udzielona.

 2. W przypadku objęcia danego Towaru lub Usługi gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji prezentowana jest w widocznym miejscu na Stronie internetowej Sklepu, przy opisie danego Towaru lub Usługi.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Dane osobowe otrzymane przez Sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679.

 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą zawiera się w Sklepie internetowym. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym oraz ich zmiany.

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: https://bcmarket.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. używanie przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;

 2. włączenie w przeglądarce obsługi języka Javascript;

 3. włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron;

 4. wyłączenie w przeglądarce blokerów reklam (typu uBlock, itp.).

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego i ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 3. Warunki i wszelkie relacje (w tym spory) pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w związku z zawarciem Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu (Rzeczypospolitej Polskiej), a każda strona (w tym Kupujący) poddaje się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych znajdujących się w Polsce, zgodnie położeniem Sprzedającego (miejsce prowadzenia działalności) i niniejszym ustępem strony (Sprzedający i Kupujący) zastępują wszelkie sprzeczne/kolizyjne zasady wyboru prawa. Strony wyraźnie zastrzegają, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku nie ma zastosowania do stosunku pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 4. Żadne prawa lub obowiązki Kupującego w ramach Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nie mogą być przez Kupującego scedowane lub przekazane jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody BCM.

 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Regulamin sklepu internetowego - od 03.04.2023

Kliknij na poniższy przycisk, aby pobrać regulamin sklepu internetowego
POBIERZRegulamin sklepu internetowego - do 02.04.2023

Kliknij na poniższy przycisk, aby pobrać regulamin sklepu internetowego
POBIERZ


Odstąpienie od umowy

Kliknij na poniższy przycisk, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy
POBIERZ

Loading...