REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

      I.          POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin [dalej jako „Regulamin”] określa zasady, na jakich prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bcmarket.pl [dalej jako „Sklep internetowy”].
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży towarów, które oferuje Sprzedający.
 3. Poniższym terminom nadano w Regulaminie następuje znaczenie:
  1. BCM, Sprzedawca/Sprzedający - Piotr Pryjda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BCM PIOTR PRYJDA, ul. Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 5471750625;
  2. Kupujący – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
  3. Przedsiębiorca/przedsiębiorca – osoby fizyczna, osoba prawa, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub instytucja prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
  5. Serwis Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem [jak zdefiniowano w „Regulaminie dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24” dostępnym pod adresem strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin]. Wszelkie uwagi i reklamacje w zakresie płatności przy użyciu tego kanału płatności prosimy kierować pod telefony i adresy wskazane w ww. regulaminie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 4.  Towary ze Sklepu internetowego sprzedawane są na rzecz Kupujących, za pomocą witryny www.bcmarket.pl przy pomocy poczty elektronicznej, usługi komunikatorów internetowych oraz telefonu.
 5. Kupujący przed zakupem w Sklepie internetowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

 

    II.         PRZEDMIOT I ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary zaprezentowane na stronie www Sklepu internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie internetowym są możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem witryny www.bcmarket.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Kupujący ma możliwość kontaktu w związku z realizacją zamówień w Sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu usługi komunikatorów internetowych, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem witryny www na stronie internetowej dodanie towaru do „Koszyka” oraz potwierdzenie zakupu za pomocą przycisku „Potwierdź zakup” jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny www Sklepu internetowego wiąże Sprzedawcę w momencie skierowania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wiadomości elektronicznej na podany przez Kupującego e-mail, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy zawarta zostaje umowa sprzedaży.   
 7. W przypadku kontaktu Kupującego za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu usługi komunikatorów internetowych lub e-maila, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej ofertę zawierającą informacje o towarach podlegających zamówieniu oraz ich cenie wraz z podaniem kosztów dostawy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia oferty Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, w przypadku:
  1. nieuregulowania przez Kupującego płatności wynikających z poprzednich zamówień w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu;
  2. niemożności zrealizowania całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności braków na magazynie lub niemożności uzyskanie towaru od producenta w odpowiednim terminie;
  3. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych wątpliwości co do przebiegu zamówienia po stronie Kupującego.
 9. Sprzedający odstępuje od umowy sprzedaży poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu, przekazanego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, który Kupujący użył do kontaktu ze Sprzedającym.
 10. Czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być dokonywane jedynie przez Kupującego lub osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego.
 11. BCM zastrzega, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru.
 12. Dane osobowe otrzymane przez Sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego, obsługi reklamacji i odstąpień od umowy oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą zawiera się w Sklepie internetowym. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym oraz ich zmiany.
 14. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: https://bcmarket.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

 

 

  III.         PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. W Sklepie internetowym zostaje zamieszczona cena brutto i cena netto danego towaru i jest ona wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena brutto nie obejmuje kosztu dostawy towaru.
 2. Informacje odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku ze złożonym zamówieniem, będą przedstawione przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia, przy czym dostawa przesyłek o wadze powyżej 30 kg i/lub wielkogabarytowych ustalana jest indywidualnie. Powyższe dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych na terytorium kraju.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata);
  2. elektronicznie za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 (przedpłata);
  3. płatność za pobraniem;
  4. gotówką przy odbiorze osobistym;
 4. Dokonując przedpłaty przelewem bankowym, należność za zamówienia należy uregulować na konto: ING Bank Śląski S.A. 12 1050 1070 1000 0091 3713 0721. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Kupującego.
 5. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 do zamówienia mogą zostać dodane koszty dokonania transakcji w wysokości podanej w trakcie realizacji zamówienia, jako koszt realizacji transakcji. Opłata ta dodana będzie do łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami dostawy.
 6. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Kupujący ma obowiązek dokonania w tym czasie płatności za złożone zamówienie- w formie przedpłaty lub osobiście gotówką. Po upływie tego terminu, jeśli przez ponad 5 dni roboczych Kupujący nie zapłaci za zamówienie lub Sprzedający nie będzie mógł się skontaktować z Kupującym, żeby zrealizować zamówienie – Sprzedający może anulować zamówienie (umowne prawo odstąpienia, zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego).
 7. Produkty zamawiane w Sklepie internetowym dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą firm kurierskich, zgodnie z obowiązującym cenami w dniu złożenia zamówienia. Każdy inny sposób zamówienia wymaga każdorazowo ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.       
 8. Dostawa zamówienia realizowana jest od 1 do 8 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. W przypadku przedpłaty czas realizacji zamówienia biegnie od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.  
 9. Sprzedawca do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT.
 10. W zakresie sprzedaży Towarów na rzecz Kupującego będącego Przedsiębiorcą, z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący, o którym mowa w niniejszym ustępie po otrzymaniu Towaru jest zobowiązany sprawdzić jego stan w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki zawierającej zamówione Towary w trakcie jej transportu, Kupujący, będący Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od firmy kurierskiej, będącej przewoźnikiem. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest do spisania wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej protokołu stwierdzającego uszkodzenie, zniszczenie lub jakiekolwiek braki ilościowe lub jakościowe widoczne w momencie odbioru przesyłki, pod rygorem utraty jakichkolwiek uprawnień w stosunku do Sprzedającego.

 

  IV.          PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENT

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134, z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres firmy BCM Piotr Pryjda (BCM Piotr Pryjda, ul. Cieszyńska 362, 43-382 Bielsko-Biała) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca w załączeniu do niniejszego Regulaminu udostępnia formularz odstąpienia od umowy [Załącznik nr 1]. Kupujący ma możliwość samodzielnego sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy- wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest również w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określone w niniejszym Rozdziale IV Regulaminu, w przypadku gdy zajdzie wyjątek określony w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134, z późn. zm.). W takim wypadku Konsument przed zawarciem umowy zostanie poinformowany o utracie prawa do odstąpienia w razie zawarcia umowy.
 9. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ciągu 14 dni, od dnia powiadomienia Kupującego o nieuwzględnieniu prawa odstąpienie od umowy. W razie nieodebrania towaru przez Kupującego, Sprzedawca wzywa Kupującego do odbioru towaru i wyznacza Kupującemu kolejny, 14 dniowy termin na odbiór towaru. Po tym czasie w razie dalszego nie odebrania towaru przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty za każdy miesiąc przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 10. Zawarte w niniejszym Rozdziale IV Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do umów zawartych począwszy od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    V.         REKLAMACJE

 1. Kupujący, będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Towaru w przypadku wady fizycznej lub prawnej (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania złożonego przez Kupującego w związku z reklamacją Towaru i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Towarem oraz dowodem zakupu

  1. poprzez wysyłkę Towaru na adres Sprzedawcy;
  2. poprzez osobiste dostarczenie Towaru pod adres Sprzedawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe (imię nazwisko, dane kontaktowe w postaci e-mail i numeru telefonu), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 5. Sprzedawca, po uwzględnieniu reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę treść żądania Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ciągu 14 dni, od dnia powiadomienia Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji. W razie nieodebrania towaru przez Kupującego, Sprzedawca wzywa Kupującego do odbioru towaru i wyznacza Kupującemu kolejny, 14 dniowy termin na odbiór towaru. Po tym czasie w razie dalszego nie odebrania towaru przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty za każdy miesiąc przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 7. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora.
 8. W wypadku Towarów objętych gwarancją, Kupujący może uzyskać informacje o jej treści bezpośrednio od podmiotu udzielającego gwarancji. W razie problemów z uzyskaniem treści gwarancji, Sprzedawca uzyska ją na prośbę Kupującego.
 9. Kupujący, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do

  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca w przypadku sprzedaży Towarów ze Sklepu internetowego w obrocie z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w tym wyłącza odpowiedzialność za wady ukryte tych Towarów. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

  VI.          WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. używanie przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;
  2. włączenie w przeglądarce obsługi języka Javascript;
  3. włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron;
  4. wyłączenie w przeglądarce blokerów reklam (typu uBlock, itp.).
 2. Strona internetowa Sklepu internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 

 VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego i ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 2. Sprzedawca, przy transakcjach z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego straty - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Wszelkie spory w zakresie transakcji Sprzedającego z Kupującymi, będącymi Przedsiębiorcami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według miejsca prowadzenia działalności Sprzedającego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Regulamin sklepu internetowego

Kliknij na poniższy przycisk, aby pobrać regulamin sklepu internetowego
POBIERZOdstąpienie od umowy

Kliknij na poniższy przycisk, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy
POBIERZ

Loading...